نشریه خبری کافه نیوز دالاس

درباره ما

- Advertisement -

تارنما(وب سایت) D Café News Magazine یک مجله چند رسانه ای است که قصد آن ایجاد پلی ارتباطی بین مردمان ایران فرهنگی، ساکن آمریکای شمالی و کشورهای خارج از ایران با یکدیگر می باشد و البته نگاهی به داخل مرزهای ایران و ایجاد یک نوع پل ارتباط خبری و اطلاعاتی برای پر کردن خلا، رسانه ای بی طرف برای ایرانیان می باشد. رسانه ای برای خود ایرانیان بدون هرگونه وابستگی به جایی یا کشوری. به دلیل بیشینه بودن زبان مردمان ایران فرهنگی ساکن خارج به زبان فارسی که همانا زبان اتحاد بخش تمامی ایرانیان در سرتاسر گیتی هم می باشد، تارنما در این زمان به زبان فارسی می باشد.
تارنما مستقل بدون وابستگی سیاسی و حزبی ایجاد شده است و تأمین هزینه های آن از طریق جذب تبلیغات خواهد بود. هیأت تحریریه آن از بزرگانی در داخل و خارج ایران تشکیل شده است و دست تمامی اساتید و بزرگان ایرانی در گرایش های گوناگون که قصد بازتاب نظرات، نوشتارهای خود در زمینه های متنوع موجود در تارنما را دارند به گرمی می فشارد و سبب بالندگی ماست که این بزرگان تارنما را مجالی برای قلم فرسایی خود بدون محدودیت دریابند. دراین میان نگاهی نیز به تارنماهای خبرگزاریهای فارسی زبان خواهیم داشت و پس از صحت سنجی در صورت جذابیت عمومی مطالب را با اعلان سرچشمه (منبع) خبر یا نوشتار آن در تارنما انعکاس خواهیم داد.
هیچگونه محدودیت و سانسوری بجز موارد خارج از حیطه ادب در نوشتارها وجود نخواهد داشت و تمامی مطالب پس از ویراستاری (در صورت موافقت نگارنده) در تارنما قرار می گیرد. نوشتن مطالب با نام های مستعار نیز امکان پذیر است و البته می بایست مشخصات نویسنده هر نوشتار، دقیق نزد تارنما موجود باشد اما در این مشخصات در هیچ جایی بدون درخواست کتبی یا موافقت نگارنده بازتاب نخواهد یافت.
در مورد نام تارنما از آنجایی که بیشتر نویسندگان و تیم فنی ساکن شهر دالاس در ایالت تگزاس آمریکا هستند حرف D در ابتدای نام تارنما قرار می گیرد که اگر روزی با حمایت و نگاه نیکوی ایرانیان تارنما رشد یافت این حرف یادآور محل برخاستن ایده راه اندازی تارنما باشد.
واژه Café بیانگر زمان استراحت وتنها بهره گیری از زمان برای افزایش آگاهی می باشد و واژه News که همان خبربه زبان فارسی می باشد نیزآرمان تارنما را روشن می سازد.
ترکیب این واژگان ما را به نام تارنما می رساند که ترکیبی شده است که با نوعی قهوه از نظر آوایی یکسان است که به Decaf معروف است. یکی از خصلت های این نوع قهوه آرامش بخش بودن آن بدون ماده کافئین در قهوه است که سبب اختلالاتی و حتا تصمیم هایی در برخی مواقع نادرست به دلیل آرامش خاص تحمیلی به مغز می شود. در واقع اشاره ای دارد به محتوای نوشتارهای که قصد نداردعمدی خواننده را از مسیرواقعی که اگاهی دادن درست بدون احساسات از هر نوعی است دور بسازد.
امید آنکه در این مسیر بتوانیم به یاری شما فارسی زبانان در سرتاسر گیتی به کار و رشد مردمان ایران فرهنگی ادامه دهیم.

Haideh Bashash