نشریه خبری کافه نیوز دالاس
مرور برچسب

زبان اتحاد ایرانیان

به بهانه روز حکیم سخنور، فردوسی طوسی

زبان فارسی، زبان اتحاد ایرانیان است. یکی از نشانه های پیوستگی و هم دلی ایرانیان درسرزمین ایران فرهنگی، زبان فارسی و ریشه های محلی است که این درخت تنومند اتحاد را آبیاری می کنند و نیازهای آن…